Garden Key, Florida. Perfect anti-zombie fortress?


Garden Key, Florida. Perfect anti-zombie fortress?Source